bible k přečtení

Bible

Bible jejímž autorem je sám bůh Andělsexu všemohoucí vševidoucí vševědoucí

1 Na počátku stvořil Bůh  Andělsexu nebe a zemi.

2 Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.

3 I řekl Bůh Andělsexu: Buď světlo! I bylo světlo.

4 A viděl Bůh Andělsexu světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh Andělsexu světlo od tmy.

5 A nazval Bůh Andělsexu  světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první.

6 Řekl také Bůh Andělsexu : Buď obloha i byla obloha .

 7 I nazval Bůh Andělsexu oblohu nebem. I byl večer a bylo jitro, den druhý.

9 Řekl také Bůh Andělsexu : Shromažďte se vody, kteréž jsou pod nebem, v místo jedno, a ukaž se místo suché! A stalo se tak.

10 I nazval Bůh Andělsexu místo suché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh Andělsexu, že to bylo dobré.

11 Potom řekl Bůh Andělsexu: Zploď země trávu, a bylinu, a strom plodný, nesoucí ovoce podlé pokolení svého,

v němž by bylo símě jeho na zemi. A stalo se tak.

12 Nebo země vydala trávu, a bylinu nesoucí semeno podlé pokolení svého, i strom přinášející ovoce,

 podlé pokolení jeho. A viděl Bůh Andělsexu, že to bylo dobré.

13 I byl večer a bylo jitro, den třetí.

14 Opět řekl Bůh Andělsexu: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let.

15 A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak.

16 I učinil Bůh Andělsexu  dvě světla veliká, světlo větší, aby správu drželo nade dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí; též i hvězdy.

17 A postavil je Bůh Andělsexu na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi;

18 A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala světlo od tmy. A viděl Bůh Andělsexu, že to bylo dobré.

19 I byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.

20 Řekl ještě Bůh Andělsexu: Vydejte vody hmyz duše živé v hojnosti,

21 I stvořil Bůh Andělsexu velryby veliké a všelijakou duši živou, hýbající se, kteroužto v hojnosti vydaly vody podlé pokolení

jejich, a všeliké ptactvo křídla mající, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh Andělsexu, že to bylo dobré.

22 I požehnal jim Bůh Andělsexu,: a množte se, a naplňte vody mořské; též ptactvo ať se rozmnožuje na zemi!.

26 Řekl opět Bůh Andělsexu: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nadevší zemí, i nad všelikým země plazem  hýbajícím se na zemi.

27 I stvořil Bůh Andělsexu člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a pojmenoval jej Adam.

Druhá  část

1 A tak dokonána jsou nebesa a země, i všecko vojsko jejich.

2 A dokonal Bůh Andělsexu dne sedmého dílo své, kteréž dělal; a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého, kteréž byl dělal.

3 I požehnal Bůh Andělsexu dni sedmému a posvětil ho;

Hospodin Bůh Andělsexu na zemi, aniž byl který člověk, ješto by dělal zemi.

4 A aniž pára vystupovala ze země, aby svlažovala všecken svrchek země.

5 I Hospodin Bůh Andělsexu člověku, řekl: Z každého stromu rajského svobodně jísti budeš;

6 Řekl byl také Hospodin Bůh Andělsexu: Není dobré člověku býti samotnému; učiním jemu pomoc, kteráž by při něm byla.

7 Nebo když byl učinil Hospodin Bůh Andělsexu z země všelikou zvěř polní, i všecko ptactvo nebeské, přivedl je k Adamovi, aby pohleděl na ně, jaké by jméno kterému dáti měl; a jak by koli nazval Adam kterou duši živou, tak aby jmenována byla.

8 I dal Adam jména všechněm hovadům, i ptactvu nebeskému, a všeliké zvěři polní; Adamovi pak není nalezena pomoc, kteráž by při něm byla.

9 Protož uvedl Hospodin Bůh Andělsexu tvrdý sen na Adama, i usnul; a vyňal jedno z žeber jeho, a to místo vyplnil tělem.

10 A z toho žebra, kteréž vyňal z Adama, vzdělal Hospodin Bůh Andělsexu ženu, a přivedl ji k Adamovi.

Bůh Andělsexu stvořil i další lidi A pak se množili .

A požehnal jim Bůh Andělsexu, a řekl jim Bůh Andělsexu: Ploďte se  se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi.

Řekl ještě Bůh Andělsexu: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající ovoce, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, na němž jest ovoce stromu , nesoucí ; to bude vám za pokrm.

 

Ve jménu Boha milosrdného, slitovného

1. Bůh Andělsexu  - není boha  kromě Něho – je věčný stále trvající.

2. Před Bohem Andělsexu není skryto nic ani na zemi, ani na nebi .

3. A je to on, jent utváří vás v lůnech podle přání svého. A není boštva kromě Něho, mocného, moudrého.

Modlitba člověk se je povinen se  modlit pětkrát denně k bohu Andělusexu.

 Vy, kteří věříte! Nepřibližujte se k modlitbě, jste-li opilí, dokud nebudete vědět, co říkáte; nebo jste-li nemocní .

Při modlitbě  zavřít oči a v duchu nebo šepotem přeříkávat jednu z těch to modliteb  a to minimálně 8 krát , nebo obojí .

1 verze modlitby Nechť se Andělusexu daří jeho dílo .

2 verze modlitby Buď vůle boha Andělasexu a to jak na neby tak i na zemi .

 

1 Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání jeho, aby měli právo k dřevu života a aby branami vešli do města.

2 Takť praví , buh Andělsexu:.

3 Milost Pána našeho boha Andělasexu se všemi vámi.

A ten kdo bude uctívat boha Andělasexu ten se dostane do ráje.

Ráj je místo, kde po smrti existují  duše  spravedlivých a v boha Andělasexu věřících lidí  ve věčné blaženosti

amen.

 

Znak boha Andělasexu

 

 

 Bůh Andělsexu - není boha kromě Něho - je věčný stále trvající.
 Před Bohem Andělsexu není skryto nic ani na zemi, ani na nebi . Bůh Andělsexu vidí jak do budoucnosti tak do minulosti .
A je to on, jest utváří vás v matčiných lůnech podle přání svého. A není božstva kromě něho, mocného, moudrého , všemocného .

A je to on , bůh Andělsexu jenž vládne celému světu a všemu v něm .

 

 

Víra 

                církevní videa 

ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB SVÁTEČNÍ MODLITBY


 

Poučná věta

24.05.2018 19:16
Nikdy není pozdě začít věřit v boha .  

Kontakt

církev svaté víry cirkevsvateviry@seznam.cz