Pohádka o stvoření světa

Pohádka o stvoření světa text ke stažení pohádka o stvoření světa.docx 

pohádka o stvoření světa film ke stažení pohádka o stvoření světa.mp4 

Pohádka o stvoření světa jak bůh Andělsexu stvořil svět .

Tady sy můžeš udělat kvíz  . www.cirkev-svate-viry.cz/kviz/

Pohádka o stvoření světa

V ničem od věčnosti tu je bůh andělsexu hoví si na svém mráčku v naprosté temnotě i andělsexu už nechtěl být  sám rozhodl se vytvořit , svět bůh . Na počátku stvořil bůh  Andělsexu nebe a zemi. Země byla nesličná a pustá, a tmavá  bůh andělsexu vznášel se nad ní . I řekl bůh Andělsexu: Buď světlo! I bylo světlo. A viděl bůh Andělsexu že světlo, je bylo dobré; i oddělil bůh Andělsexu světlo od tmy.  A nazval bůh Andělsexu  světlo dnem, a tmu nazval nocí. A byl večer a bylo jitro, den první. Řekl  bůh Andělsexu buď obloha i byla obloha . I nazval bůh Andělsexu oblohu nebem. I byl večer a bylo jitro, den druhý. Řekl bůh Andělsexu : Shromažďte se vody, kteréž jsou na zemi , v místo jedno, a ukaž se místo suché! A stalo se tak a vznikla pevnina a moře. Nazval bůh Andělsexu místo suché zemí, shromáždění  vod nazval mořem. A viděl bůh Andělsexu, že je to dobré .

 Potom řekl bůh Andělsexu: Zploď země trávu, a bylinu, a strom plodný, nesoucí ovoce podlé druhu svého , v němž by bylo semeno jeho na zemi. A stalo se tak. Země vydala trávu, a bylinu nesoucí semeno podlé druhu  svého, i strom přinášející ovoce, podlé druhu jeho. A viděl bůh Andělsexu, že  to je dobré. I byl večer a bylo jitro, den třetí. Opět řekl bůh Andělsexu: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let. A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak. I učinil bůh Andělsexu  dvě světla velká, světlo větší, aby správu drželo nade dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí; též i hvězdy. A postavil je bůh Andělsexu na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi;  A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala světlo od tmy. A viděl bůh Andělsexu, že to bylo dobré. I byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. Řekl bůh Andělsexu: Vydejte vody hmyz duše živé v hojnosti, a stalo se tak . I stvořil bůh Andělsexu velryby veliké a všelijakou duši živou, hýbající se, kterou žto v hojnosti vydaly vody. A všeliké ptactvo křídla mající, podlé druhu jeho. A viděl bůh Andělsexu, že to bylo dobré. I požehnal jim bůh Andělsexu: a množte se, a naplňte vody mořské; též ptactvo ať se rozmnožuje na zemi!. Řekl opět bůh Andělsexu: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, a nadevší zemí, i nad všelikým země plazem hýbajícím se na zemi. I stvořil bůh Andělsexu člověka k obrazu svému, k obrazu božímu stvořil jej, muže a pojmenoval jej Adam.  A tak dokonána jsou nebesa a země , a dokonal bůh Andělsexu dne sedmého dílo své, kteréž dělal; a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého . I požehnal bůh Andělsexu dni sedmému a posvětil ho; I Hospodin bůh Andělsexu člověku, řekl: Z každého stromu rajského svobodně jísti budeš; Řekl  také hospodin bůh Andělsexu: Není dobré člověku býti samotnému; Uvedl hospodin bůh Andělsexu tvrdý spánek na Adama, i usnul; a vyňal jedno z žeber jeho, a to místo vyplnil tělem. A z toho žebra, kteréž vyňal z Adama, vzdělal hospodin bůh Andělsexu ženu, a přivedl ji k Adamovi. Bůh Andělsexu stvořil pak i další lidi , a pak se tito lidé množili . A požehnal jim bůh Andělsexu, a řekl jim bůh Andělsexu: Ploďte se a rozmnožujte se, a naplňte Zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi. Řekl ještě bůh Andělsexu: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající ovoce, kteráž je na tváři vší země, a všeliké stromoví, na němž jest ovoce stromu, nesoucí ; to bude vám za pokrm.

Bůh Andělsexu není boha  kromě něho – je věčný stále trvající.

Před bohem Andělsexu není skryto nic ani na zemi, ani na nebi.

A není božstva kromě něho, mocného, moudrého.

 


 

 

 Bůh Andělsexu - není boha kromě Něho - je věčný stále trvající.
 Před Bohem Andělsexu není skryto nic ani na zemi, ani na nebi . Bůh Andělsexu vidí jak do budoucnosti tak do minulosti .
A je to on, jest utváří vás v matčiných lůnech podle přání svého. A není božstva kromě něho, mocného, moudrého , všemocného .

A je to on , bůh Andělsexu jenž vládne celému světu a všemu v něm .

 

 

Víra 

                církevní videa 

ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB SVÁTEČNÍ MODLITBY

 

 


 

Poučná věta

24.05.2018 19:16
Bůh Linea je věčná a všemohoucí , je jediným stvořitelem , má v rukou život i smrt .  

Kontakt

církev svaté víry cirkevsvateviry@seznam.cz