Pohádka o stvoření světa

Pohádka o stvoření světa

V ničem od věčnosti tu je bůh Michael hoví si na svém mráčku v naprosté temnotě i Michael už nechtěl být sám rozhodl se vytvořit , svět bůh . Na počátku stvořil bůh Michael nebe a zemi. Země byla nesličná a pustá, a tmavá bůh Michael vznášel se nad ní . I řekl bůh Michael: Buď světlo! I bylo světlo. A viděl bůh Michael že světlo, je bylo dobré; i oddělil bůh Michael světlo od tmy. A nazval bůh Michael světlo dnem, a tmu nazval nocí. A byl večer a bylo jitro, den první. Řekl bůh Michael buď obloha i byla obloha . I nazval bůh Michael oblohu nebem. I byl večer a bylo jitro, den druhý. Řekl bůh Michael : Shromažďte se vody, kteréž jsou na zemi , v místo jedno, a ukaž se místo suché! A stalo se tak a vznikla pevnina a moře. Nazval bůh Michael místo suché zemí, shromáždění vod nazval mořem. A viděl bůh Michael, že je to dobré .

Potom řekl bůh Michael: Zploď země trávu, a bylinu, a strom plodný, nesoucí ovoce podlé druhu svého , v němž by bylo semeno jeho na zemi. A stalo se tak. Země vydala trávu, a bylinu nesoucí semeno podlé druhu svého, i strom přinášející ovoce, podlé druhu jeho. A viděl bůh Michael, že to je dobré. I byl večer a bylo jitro, den třetí. Opět řekl bůh Michael: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let. A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak. I učinil bůh Michael dvě světla velká, světlo větší, aby správu drželo nade dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí; též i hvězdy. A postavil je bůh Michael na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi; A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala světlo od tmy. A viděl bůh Michael, že to bylo dobré. I byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. Řekl bůh Michael: Vydejte vody hmyz duše živé v hojnosti, a stalo se tak . I stvořil bůh Michael velryby veliké a všelijakou duši živou, hýbající se, kterou žto v hojnosti vydaly vody. A všeliké ptactvo křídla mající, podlé druhu jeho. A viděl bůh Michael, že to bylo dobré. I požehnal jim bůh Michael: a množte se, a naplňte vody mořské; též ptactvo ať se rozmnožuje na zemi!. Řekl opět bůh Michael: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, a nadevší zemí, i nad všelikým země plazem hýbajícím se na zemi. I stvořil bůh Michael člověka k obrazu svému, k obrazu božímu stvořil jej, muže a pojmenoval jej Adam. A tak dokonána jsou nebesa a země , a dokonal bůh Michael dne sedmého dílo své, kteréž dělal; a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého . I požehnal bůh Michael dni sedmému a posvětil ho; I Hospodin bůh Michael člověku, řekl: Z každého stromu rajského svobodně jísti budeš; Řekl také hospodin bůh Michael: Není dobré člověku býti samotnému; Uvedl hospodin bůh Michael tvrdý spánek na Adama, i usnul; a vyňal jedno z žeber jeho, a to místo vyplnil tělem. A z toho žebra, kteréž vyňal z Adama, vzdělal hospodin bůh Michael ženu, a přivedl ji k Adamovi. Bůh Michael stvořil pak i další lidi , a pak se tito lidé množili . A požehnal jim bůh Michael, a řekl jim bůh Michael: Ploďte se a rozmnožujte se, a naplňte Zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi. Řekl ještě bůh Michael: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající ovoce, kteráž je na tváři vší země, a všeliké stromoví, na němž jest ovoce stromu, nesoucí ; to bude vám za pokrm.

Bůh Michael není boha kromě něho - je věčný stále trvající.

Před bohem Michael není skryto nic ani na zemi, ani na nebi.

A není božstva kromě něho, mocného, moudrého všemocného .Pohádka o stvoření světa text

Tady sy můžeš udělat kvíz . https://www.cirkev-svate-viry.cz/kviz/

Všechna práva vyhrazena církvi svaté víry a bohu všemocnému .

Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!