jak byl svět stvořen

Úplně na počátku stvořil bůh  Andělsexu nebe a zemi. Země byla pustá, a tmavá  bůh Andělsexu vznášel se nadní .I řekl bůh Andělsexu: Buď světlo! I bylo světlo. oddělil bůh Andělsexu světlo od tmy.  A nazval bůh Andělsexu  světlo dnem, a tmu nazval nocí . Pak řekl  bůh Andělsexu buď obloha i byla obloha . I nazval bůh Andělsexu oblohu nebem . Řekl bůh Andělsexu : Shromážděte se vody, kteréž jsou na zemi , v místo jedno, a ukaž se místo suché! A stalo se tak a vznikla pevnina a moře. Nazval bůh Andělsexu místo suché zemí, shromáždění  vod nazval mořem.  Potom řekl bůh Andělsexu : Zploď země trávu, a bylinu, a stromy plodné , nesoucí ovoce podlé druhu svého , a v ovoci  semeno daného stromu . A stalo se tak. Ze  zemně vyrostla tráva, a byliny nesoucí semena podlé druhu  svého, i stromy přinášející ovoce, podlé druhu svého .  Opět řekl bůh Andělsexu: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let. A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak. I vytvořil  bůh Andělsexu  dvě tělesa slunce a měsíc tak , aby bylo slunce těleso a zároveň světlo větší, aby drželo správu nade dnem, a druhé těleso měsíc  aby bylo  světlo menší, a drželo správu nad nocí; též i hvězdy. A postavil je bůh Andělsexu na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi;  A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala den od noci . Potom řekl bůh Andělsexu: Vydejte vody hmyz duše živé v hojnosti, a stalo se tak . I stvořil bůh Andělsexu velryby a všelijakou duši živou, hýbající se, kterou sto v hojnosti vydaly vody. A všeliké ptactvo křídla mající, podlé druhu svého . I požehnal jim bůh Andělsexu: a množte se, a naplňte vody mořské; též ptactvo ať se rozmnožuje na zemi! Řekl opět bůh Andělsexu: Učiním člověka k obrazu svému , podlé podobenství svého , a ať panuje nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, a naděvší zemí, i nad všelikým země plazem hýbajícím se na zemi. I stvořil bůh Andělsexu člověka k obrazu svému, k obrazu božímu stvořil jej, muže a pojmenoval jej Adam.  I pak řekl  bůh Andělsexu: Není dobré člověku býti samotnému; Uvedl bůh Andělsexu tvrdý spánek na Adama, i usnul; a vyňal jedno z žeber jeho, a to místo vyplnil tělem. A z toho žebra, kteréž vyňal z Adama, vzdělal hospodin bůh Andělsexu ženu, a přivedl ji k Adamovi. Pak stvořil bůh Andělsexu  další lidi , a pak se tito lidé množili . 

 Bůh Andělsexu - není boha kromě Něho - je věčný stále trvající.
 Před Bohem Andělsexu není skryto nic ani na zemi, ani na nebi . Bůh Andělsexu vidí jak do budoucnosti tak do minulosti .
A je to on, jest utváří vás v matčiných lůnech podle přání svého. A není božstva kromě něho, mocného, moudrého , všemocného .

A je to on , bůh Andělsexu jenž vládne celému světu a všemu v něm .

 

 

Víra 

                církevní videa 

ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB SVÁTEČNÍ MODLITBY

 

 


 

Poučná věta

24.05.2018 19:16
Bůh Linea je věčná a všemohoucí , je jediným stvořitelem , má v rukou život i smrt .  

Kontakt

církev svaté víry cirkevsvateviry@seznam.cz